sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/金缕梅亚纲 > /木麻黄目 > /木麻黄科 > 属 > 种
木麻黄科的拼音是:mù má,mā huáng
木麻黄科的拉丁:Casuarinaceae

木麻黄科

编号 名称 拉丁文
501001木麻黄属Casuarina Adans.

© 植物百科