sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/木兰亚纲 > /樟目 > /樟科 > 属/山胡椒属 > 种/乌药
乌药的拼音是:wū yào
乌药的拉丁文:Lindera aggregata (Sims) Kosterm
乌药的别名是:鳑毗树(本草纲目),铜钱树(浙江、江西),天台乌药、斑皮柴(浙江),白背树、鲫鱼姜、细叶樟、土木香(江西),白叶子树(广东),香叶子(浙江)。

乌药

乌药

形态特征

常绿灌木或小乔木,高可达5米,胸径4厘米;树皮灰褐色;根有纺锤状或结节状膨胀,一般长3.5-8厘米,直径0.7-2.5厘米,外面棕黄色至棕黑色,表面有细皱纹,有香味,微苦,有刺激性清凉感。幼枝青绿色,具纵向细条纹,密被金黄色绢毛,后渐脱落,老时无毛,干时褐色。顶芽长椭圆形。叶互生,卵形,椭圆形至近圆形,通常长2.7-5厘米,宽1.5-4厘米,有时可长达7厘米,先端长渐尖或尾尖,基部圆形,革质或有时近革质,上面绿色,有光泽,下面苍白色,幼时密被棕褐色柔毛,后渐脱落,偶见残存斑块状黑褐色毛片,两面有小凹窝,三出脉,中脉及第一对侧脉上面通常凹下,少有凸出,下面明显凸出;叶柄长0.5-1厘米,有褐色柔毛,后毛被渐脱落。伞形花序腋生,无总梗,常6-8花序集生于一1-2毫米长的短枝上,每花序有一苞片,一般有花7朵;花被片6,近等长,外面被白色柔毛,内面无毛,黄色或黄绿色,偶有外乳白内紫红色;花梗长约0.4毫米,被柔毛。雄花花被片长约4毫米,宽约2毫米;雄蕊长3-4毫米,花丝被疏柔毛,第三轮的有2宽肾形具柄腺体,着生花丝基部,有时第二轮的也有腺体1-2枚;退化雌蕊坛状。雌花花被片长约2.5毫米,宽约2毫米,退化雄蕊长条片状,被疏柔毛,长约1.5毫米,第三轮基部着生2具柄腺体;子房椭圆形,长约1.5毫米,被褐色短柔毛,柱头头状。果卵形或有时近圆形,长0.6-1厘米,直径4-7毫米。花期3-4月,果期5-11月。

分布范围

产浙江、江西、福建、安徽、湖南、广东,广西、台湾等省区。生于海拔200-1000米向阳坡地、山谷或疏林灌丛中。越南、菲律宾也有分布。

应用价值

根药用,一般在11月至次年3月采挖,为散寒理气健胃药。果实、根、叶均可提芳香油制香皂;根、种子磨粉可杀虫。

药用信息

入药部位

植物的干燥块根。

炮制方法

未切片者,除去细根,大小分开,浸透,切薄片,干燥。

性 味

辛,温。

归 经

归肺、脾、肾、膀胱经。

功 效

行气止痛,温肾散寒。

主 治

用于寒凝气滞,胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气疼痛,经寒腹痛。

相关配伍

1、《校注妇人良方》缩泉丸:与益智仁、山药等同用,治肾阳不足、膀胱虚冷之小便频数、小儿遗尿。

2、《医学发明》天台乌药散:治寒疝腹痛,多与小茴香、青皮、高良姜等同用。

3、《和剂局方》小乌沉汤:治胸腹胁肋闷痛,常配香附、甘草等同用。

用法用量

6~l0g。

禁 忌

气血虚而内热者,虽有气滞,亦当慎用。

相关论述

1、《本草衍义》:乌药和来气少,走泄多,但不甚刚猛,与沉香同磨作汤,治胸腹冷气,甚稳当。

2、《药品化义》:乌药,气雄性温,故快气宣通,疏散凝滞,甚于香附。外解表而理肌,内宽中而顺气。以之散寒气,则客寒冷气自除;驱邪气则天行疫瘴即却;开郁气,中恶腹痛,胸膈胀痛,顿然可减;疏经气,中风四肢不遂,初产血气凝滞,渐次能通,皆藉其气雄之功也。

3、《本草求真》:凡一切病之属于气逆,而见胸腹不快者,皆宜用此。功与木香、香附同为一类。但木香苦温,入脾爽滞,每于食积则宜;香附辛苦入肝胆二经,开郁散结,每于忧郁则妙。此则逆邪横胸,无处不达,故用以为胸腹逆邪要药耳。

乌药

乌药

© 植物百科