sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/木兰亚纲 > /罂粟目 > /伯乐树科 > 属 > 种
伯乐树科的拼音是:bà,bǎi,bó lè,yuè shù
伯乐树科的拉丁:Bretschneideraceae

伯乐树科

编号 名称 拉丁文
552001伯乐树属Bretschneidera Hemsl.

© 植物百科