sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/蔷薇亚纲 > /无患子目 > /七叶树科 > 属 > 种
七叶树科的拼音是:qī shè,xié,yè shù
七叶树科的拉丁:Hippocastanaceae

七叶树科

编号 名称 拉丁文
592001七叶树属Aesculus Linn.

© 植物百科