sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/五桠果亚纲 > /堇菜目 > /四数木科 > 属 > 种
四数木科的拼音是:sì shù,shǔ mù
四数木科的拉丁:Datiscaceae

四数木科

编号 名称 拉丁文
619001四数木属Tetrameles R. Br.

© 植物百科