sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/蔷薇亚纲 > /桃金娘目 > /小二仙草科 > 属 > 种
小二仙草科的拼音是:xiǎo èr xiān
小二仙草科的拉丁:Haloragidaceae

小二仙草科

编号 名称 拉丁文
638001小二仙草属Haloragis J. R. et G. Forst.
638002 狐尾藻属Myriophyllum Linn.

© 植物百科