sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/五桠果亚纲 > /报春花目 > /报春花科 > 属/假婆婆纳属 > 种
假婆婆纳属的拼音是:jià,jiǎ,xiá pó pó nà
假婆婆纳属的拉丁:Stimpsonia Wright

假婆婆纳属

编号 名称 拉丁文
7060120001假婆婆纳Stimpsonia chamaedryoides Wright ex A. Gray

© 植物百科