sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /双子叶植物纲 > 亚纲/菊亚纲 > /桔梗目 > /桔梗科 > 属/沙参属 > 种/昆明沙参
昆明沙参的拼音是:kūn míng shā shēn
昆明沙参的拉丁文:Adenophora stricta Miq. subsp. confusa (Nannf.) Hong

昆明沙参

本种为“沙参”的一个变种。

© 植物百科