sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /单子叶植物纲 > 亚纲/棕榈亚纲 > /露兜树目 > /黑三棱科 > 属 > 种
黑三棱科的拼音是:hēi sān lēng,líng
黑三棱科的拉丁:Sparganiaceae

黑三棱科

编号 名称 拉丁文
903001黑三棱属Sparganium Linn.

© 植物百科