sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /单子叶植物纲 > 亚纲/鸭跖草亚纲 > /禾本目 > /禾本科 > 属/狗尾草属 > 种/狗尾草
狗尾草的拼音是:gǒu wěi cǎo
狗尾草的拉丁文:Setaria viridis (L.) Beauv.
狗尾草的别名是:谷莠子(植物名汇),莠(诗经、礼记),阿罗汉草,稗子草,狗尾草。

狗尾草

狗尾草

狗尾巴草,根为须状,高大植株具支持根。秆直立或基部膝曲,高10-100厘米,基部径达3-7毫米。叶鞘松弛,无毛或疏具柔毛或疣毛,边缘具较长的密绵毛状纤毛;有祛风明目,清热利尿的作用。生于海拔4000米以下的荒野、道旁,为旱地作物常见的一种杂草。

形态特征

狗尾巴草(原亚种),一年生。根为须状,高大植株具支持根。秆直立或基部膝曲,高10-100厘米,基部径达3-7毫米。叶鞘松弛,无毛或疏具柔毛或疣毛,边缘具较长的密绵毛状纤毛;叶舌极短,缘有长1-2毫米的纤毛;叶片扁平,长三角状狭披针形或线状披针形,先端长渐尖或渐尖,基部钝圆形,几呈截状或渐窄,长4-30厘米,宽2-18毫米,通常无毛或疏被疣毛,边缘粗糙。圆锥花序紧密呈圆柱状或基部稍疏离,直立或稍弯垂,主轴被较长柔毛,长2-15厘米,宽4-13毫米(除刚毛外),刚毛长4-12毫米,粗糙或微粗糙,直或稍扭曲,通常绿色或褐黄到紫红或紫色;小穗2-5个簇生于主轴上或更多的小穗着生在短小枝上,椭圆形,先端钝,长2-2.5毫米,铅绿色;第一颖卵形、宽卵形,长约为小穗的1/3,先端钝或稍尖,具3脉;第二颖几与小穗等长,椭圆形,具5-7脉;第一外稃与小穗第长,具5-7脉,先端钝,其内稃短小狭窄;第二外稃椭圆形,顶端钝,具细点状皱纹,边缘内卷,狭窄;鳞被楔形,顶端微凹;花柱基分离;叶上下表皮脉间均为微波纹或无波纹的、壁较薄的长细胞。颖果灰白色。花果期5-10月。

分布范围

分布中国各地;原产欧亚大陆的温带和暖温带地区,现广布于全世界的温带和亚热带地区。

生长习性

生于海拔4 000米以下的荒野、道旁,为旱地作物常见的一种杂草。狗尾巴草种子发芽适宜温度为15~30℃。种子借风、灌溉浇水及收获物进行传播。种子经越冬休眠后萌发。适生性强,耐旱耐贫瘠,酸性或碱性土壤均可生长。生于农田、路边、荒地。

生长环境

生于农田、路边、荒地。

物种区别

巨大狗尾草(亚种)

与原亚种的主要区别为植株粗壮高大,约60-90厘米,基部数节具不定根,基部茎约7毫米。叶鞘较松,上部不太包秆,无毛,边缘具密生细长纤毛;叶舌为一圈密长纤毛;叶片线形,长16-32厘米,宽1-1.7厘米,两面无毛。圆锥花序长7-24厘米,宽1.5-2.5厘米(包括刚毛),刚毛长7-12毫米,浅紫色、浅褐色、绿色,小穗长约2.5毫米以上等特征。其花序大,小穗密集,花序基部簇生小穗的小枝延伸而稍疏离等特征近似粱Setaria ltalica(Linn.)Beauv. 但梁的小穗不连颖片脱落,第二外稃背部光亮无点状皱纹可以区别。

产黑龙江、吉林、内蒙古、河北、山东、陕西、甘肃、新疆、湖南、湖北、四川、贵州等省区;生于海拔2 700米以下的山坡、路边、灌木林。欧洲、亚洲中部、西伯利亚、乌苏里和日本也有分布。

厚穗狗尾草(亚种)

该亚种主要特征:秆匍匐状丛生,矮小细弱,基部多数膝曲斜向上升或直立,高5-25厘米。叶鞘松,基部叶鞘被较密的疣毛,边缘具长纤毛;叶舌为一圈纤毛;叶片线形,钻形或狭披针形,长1.5-5厘米,宽2-4毫米,无毛粗糙。圆锥花序卵形或椭圆形,长1-3厘米,宽1.5毫米(包括刚毛),小穗长2-2.5毫米,其刚毛长6-8毫米,绿色,黄色、紫色。

产中国台湾;生于海边砂地。日本也有分布。

应用价值

药用价值

清热利湿;祛风明目;解毒;杀虫。主风热感冒;黄疸;小儿疳积;痢疾;小便涩痛;目赤涩痛;目赤肿痛;痈肿;寻常疣;疮癣。

1、《纲目》:治疣目,贯发,穿之即干灭也。凡赤眼拳毛倒睫者,翻转目险,以一、二茎蘸水戛去恶血。

2、《纲目拾遗》:治疔痈癣。面上生癣,取草效茎揉软,不时搓之。

3、《贵州民间方药集》:解热,治目疾。又用治麻(疣)子。

4、《陆川本草》:去湿,消肿。治黄水疮。

© 植物百科