sok
植物百科 > 植物界 > /被子植物门 > /单子叶植物纲 > 亚纲/百合亚纲 > /百合目 > /百部科 > 属 > 种
百部科的拼音是:bǎi bù
百部科的拉丁:Stemonaceae

百部科

编号 名称 拉丁文
928001金刚大属Croomia Torr. ex Torr. et A. Gray
928002百部属Stemona Lour.

© 植物百科